Etyka Słowa

Wspomnienie prof. Elżbiety Laskowskiej

Zmarła nasza Prezes, Mentorka i Koleżanka - prof. dr hab. Elżbieta Laskowska

W niedzielę 1 maja 2022 roku odeszła Prezes naszego stowarzyszenia – Elżbieta Laskowska. Żegnamy Panią Profesor z ogromnym bólem, zachowując w pamięci Jej ogromną dobroć, wrodzony takt, okazywaną wszystkim empatię. Była wspaniałym Człowiekiem, odznaczała się ogromnym talentem naukowym, angażowała  w życie społeczne.

To właśnie z Jej inicjatywy w 2008 roku powstało ogólnopolskie Stowarzyszenie Etyki Słowa z siedzibą w Bydgoszczy. Od początku sprawowała w nim funkcję prezesa, umożliwiając współpracę członków SES z innymi ważnymi gremiami, np. Obserwatorium Etyki Słowa oraz powstałym w 2016 roku Zespołem Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN w Warszawie (dziś – Komisją Etyki Komunikacji przy PAU w Krakowie).

Przypomnijmy, że w latach 1984-2019 była pracownikiem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W tym czasie prowadziła różnego typu zajęcia, od wykładów monograficznych przez konwersatoria kierunkowe, po indywidualne konsultacje w ramach seminariów dyplomowych, magisterskich i doktoranckich. Była bardzo cenionym i lubianym przez studentów dydaktykiem. Prowadziła zajęcia na wielu kierunkach, przede wszystkim na filologii polskiej, dziennikarstwie i komunikacji społecznej. Nawiązywała współpracę z różnymi ośrodkami naukowymi w kraju, uczestniczyła w popularyzowaniu wiedzy na szczeblu nie tylko uniwersyteckim (odczyty, konkursy polonistyczne). Pełniła liczne funkcje w strukturze uniwersytetu, np. przez dwie kadencje była dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej; uczestniczyła w pracach wielu uczelnianych komisji, np. Uczelnianej Komisji Nagród, Senackiej Komisji ds. Oceny i Rozwoju Kadry (przewodniczyła jej latach 2012-2016), Senackiej Komisji Statutowo-Organizacyjnej; przewodniczyła Komisjom Wyborczym (w latach 2002-2016).

Dzięki Jej kompetencjom i zaangażowaniu w 2007 roku powstał (we współpracy z prof. Grażyną Sawicką) nowy kierunek studiów – dziennikarstwo i komunikacja społeczna, który do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem studentów. Przez wiele lat pełniła funkcję kierownika Zakładu Komunikacji Językowej. Ponadto w latach 1990-1994 była radną Rady Miejskiej Bydgoszczy, przewodniczyła Zespołowi ds. Nazewnictwa Miejskiego.

W uznaniu osiągnięć naukowych, dydaktycznych i ważnych dla Regionu otrzymała liczne nagrody i odznaczenia*, m.in. kilka indywidualnych i zespołowych nagród UKW (za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne), Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Prezydenta Bydgoszczy (za wieloletni udział w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej) i ostatni – z 26 kwietnia 2022 roku – medal honorowy UKW Casimirus Magnus.

Na osobną uwagę zasługuje dorobek naukowy prof. dr hab. Elżbiety Laskowskiej. Była badaczką kojarzoną przede wszystkim z analizami języka wartości oraz komunikacji w obszarze polityki i mediów. Istotne jest zarówno konsekwentne zdobywanie kolejnych tytułów naukowych, publikacje monografii i artykułów (w sumie ponad stu, np. Wartościowanie w języku potocznym, Bydgoszcz 1992 r.; Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym, Bydgoszcz 2004; Język ideologii a język agresji w wypowiedziach publicznych, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2/2012, s. 137-146), redakcje tomów, recenzje wydawnicze, w przewodach doktorskich i habilitacyjnych (przygotowywanych na wielu uczelniach w Polsce), jak i nawiązywanie ścisłej współpracy z naukowcami tej rangi, co prof. dr hab. Grażyna Habrajska (UŁ) czy prof. dr hab. Aleksy Awdiejew (UJ). Badacze ci wielokrotnie przyjeżdżali do bydgoskiej uczelni, by brać udział w konferencjach naukowych, wygłaszać wykłady czy udzielać konsultacji.

Pani Profesor, choć już na emeryturze, nie zaprzestała działalności naukowej, m.in. sprawowała opiekę nad doktorantami, publikowała i wygłaszała referaty na konferencjach; była osobą ogólnie szanowaną i przez wielu uznawaną za autorytet. Jej brak okazuje się bolesny dla wielu, którzy mieli okazję Ją poznać. Winniśmy Jej dobrą pamięć i wielką wdzięczność.

Cześć Jej pamięci!

*Więcej o przebiegu pracy naukowej, pełnionych funkcjach, nagrodach i odznaczeniach oraz dorobku naukowym – w tomie jubileuszowym dedykowanym Profesor Elżbiecie Laskowskiej z okazji 70. urodzin pt. Komunikowanie wartości – wartość komunikowania, pod redakcją Iwony Benenowskiej, Anny Bączkowskiej, Wiesława Czechowskiego, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2019, s. 11-22.