Etyka Słowa
o jednostce

Wielce Szanowna Pani Profesor Jadwiga Puzynina,

pragniemy włączyć się z radością i wdzięcznością w świętowanie Pani Jubileuszu Dziewięćdziesiątych Urodzin.

Gdy rozważamy Pani wybitny wkład w życie naukowe polskiej i europejskiej humanistyki, efekty działalności na rzecz etyki słowa i zachowań etycznych w przestrzeni publicznej oraz wychowanie tylu pokoleń znakomitych lingwistow, to przychodzi niejako samorzutnie na myśl początkowy fragment Prologu Ewangelii według św. Jana, który w naszym przekonaniu łączy się znakomicie z postawą badawczą i życiową Pani Profesor.

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo
(...).
W Nim było życie,
a życie było światlością ludzi,
a światłość w ciemnosci świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.

(Biblia Tysiąclecia, wyd. 3. poprawione, Warszawa-Poznań 1982, w. 1 i 4, s. 1216)

Pani Profesor zawdzięczamy mądre i odważne podejście do interpretacji słów, odkrywanie ich głębokich sensów, rozpraszanie mroku naszych różnych wątpliwości i wahań.

Życząc Czcigodnej Jubilatce zdrowia, mocy ducha i dalszej twórczej obecności w nauce, inspirującej nas do pracy i badań nad słowem i językiem, pozostajemy z wyrazami najwyższego szacunku i wdzięczności.

Członkowie Stowarzyszenia Etyki Słowa


Stowarzyszenie Etyki Słowa powstało w 2008 roku.

Celami Stowarzyszenia:

  • propagowanie etycznych zachowań językowych, kształtowanie wrażliwości na etykę słowa,
  • popularyzowanie wiedzy na temat języka w działaniu, w tym relacji między językiem a rzeczywistością, możliwości perswazyjnego wykorzystania języka, związku między językiem a postawami ludzkimi, sposobami ujawniania się przekonań i emocji w języku, wartościowania w wypowiedziach, obecności ideologii w wypowiedziach, agresji językowej, sposobów wykorzystania języka w działalności społeczno-politycznej i innych kwestii mieszczących się w szeroko rozumianych ramach etyki słowa,
  • podejmowanie działań na rzecz obrony społeczeństwa przed manipulacją (perswazją nieuczciwą, traktującą odbiorcę wypowiedzi jako narzędzie do uzyskania pozakomunikacyjnego celu), indoktrynacją, agresją językową i innymi negatywnymi działaniami słownymi” (§ 5. Statutu Stowarzyszenia).
Kontakt

Stowarzyszenie Etyki Słowa

Kościeleckich 8, pok. 22, 
85-033 Bydgoszcz
Katedra Dziennikarstwa Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej UKW
tel. 52 348 78 21
NIP: 5542830692
REGON: 340549346

Osoba do kontaktu:

Elżbieta Laskowska
e-mail: elaskows@ukw.edu.pl