Etyka Słowa

Eksperci o etyce słowa

Jadwiga Puzynina, Jeszcze raz o kulturze języka

Język rozumiany jako ludzka umiejętność wzajemnego porozumiewania się za pomocą znaków fonicznych i graficznych należy do wartości instrumentalnych, podobnie jak samo myślenie, poruszanie się, jak ciało ludzkie i jego poszczególne elementy. Zarówno język, jak i myśl ludzka, ruchy ludzkiego ciała mogą służyć dobru lub złu w ich różnych odmianach. Natomiast kultura, odnoszona do wszelkich zachowań i potencji ludzkich, zarówno jednostkowych, jak i zbiorowych, ma na celu przekształcanie tych obojętnych na dobro i zło narzędzi, którymi posługuje się człowiek w swojej wędrówce życiowej, w narzędzia służące dobru, a tym samym też walce ze złem.

Aleksy Awdiejew, Grażyna Habrajska, Nieuchwytne pojęcie manipulacji

Do napisania tego tekstu zainspirowała nas książeczka „Manipulacja”, stanowiąca zapis dyskusji, odbywających się w sopockim Klubie Atelier. W dyskusjach tych uczestniczyli zajmujący się problematyką manipulacji znakomici polscy psycholodzy: Wiesław Łukaszewski, Dariusz Doliński, Tomasz Maruszewski i Rafał Ohme. W rozmowach tych poruszono najbardziej istotne kwestie dotyczące procesu manipulacji, nie wyjaśniły one jednak do końca jej złożonej natury. Nasz tekst również nie pretenduje do wyczerpującego opisu mechanizmu manipulacji, rozwija jednak te zagadnienia, które były omawiane w trakcie dyskusji i które uważamy za najbardziej istotne.

Elżbieta Laskowska, Agresja językowa jako problem moralny

Agresja językowa nie jest problemem wyłącznie naszych czasów. Nie jest to także, rzecz jasna, tylko problem polski. Zastanawiając się nad agresją, można  badać jej źródła, funkcje, przejawy itd. W swojej wypowiedzi chciałabym się skupić na aksjologicznym wymiarze słownych zachowań agresywnych.

Słowne zachowania agresywne sprzeciwiają  się zasadom grzeczności językowej. Choć zasady te mają swoje uwarunkowania kulturalne, to jednak - jak pisze Małgorzata Marcjanik - dwie ogólne zasady można odnaleźć w zwyczajach językowych różnych kultur.